Undress my ego

Med utgangspunkt i fenomenet kollektiv ansvarsfraskriving i møte med klimaendringar og menneskeleg utnytting lager tekstilkunstar Janne Robberstad, foto/performance-kunstnar Ida Fugli og scenekunster/forteljar Sara Birgitte Øfsti en performativ utstilling som setter søkelyset på vårt forhold til klede. Premieren er lagt til kvinnedagen 8. mars og er årets ”Kvinneutstilling” på Stord kunstlag. Utstillinga er samansett av ulike måtar å oppleve tekstil på, formidla gjennom ulike media, som et sedimentert materiale bygd opp av samanvevde trådar; som eit tekstil. Det gjennomgåande spørsmålet er kor langt det er mogleg å dra apatien rundt vår utnytting av naturen og menneske og kor langt me er villige til å gå for å sleppe å gjøre endringar rundt eige forbruk og komfort?

https://www.facebook.com/events/479472952447770/

Reklame